twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
16th July 2019

ރަމަޟާން މަހު ދިރާގުގެ ވައިފައި ޒޯންތަކުން އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ހޯދާފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ތައާރަފްކޮށްފި

Aug 10, 2011

ރަމަޟާން މަހު ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރާގުގެ ވައިފައި ޒޯންތަކުން އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ދިރާގުން ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ.

އޯގަސްޓް އެކަކުން ފެށިގެން ފިތުރު އީދުގެ ނިޔަލަށް ހިންގާ މިޕްރޮމޯޝަންގައި ވައިފައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް %50 ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދިރާގުން ދޭންވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިގޮތުން ދިރާގުގެ ޕޯސްޓް ޕެއިޑް ނަންބަރު ތަކުގެ އިތުރުން ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންގެ މޯބައިލުން ކިތަންމެ ގިނަފަހަރަކުވެސް އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޔޫޒަރނޭމް އަކަށް އެޕްލައި ކުރެވޭނެކަމަށް ދިރާގުން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

މިޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން 2 ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން 2 ގަޑިއިރުގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް އެކައުންޓަށް އެޕްލައި ކުރުމަށް “ވައިފައި ޕްރޮމޯ ޓޫ” ޖައްސަވާފައި 414 އަށް އެސްއެމްއެސް އެއް ފޮނުއްވުމުން ކުރިން 30 ރުފިޔާއަށް ލިބެމުންދިޔަ 2 ގަޑިއިރުގެ ޚިދުމަތް 15 ރުފިޔާއަށް ލިބޭނެއެވެ. އަދި އަންލިމިޓެޑް ޕްރޮމޯޝަނަލް އެކައުންޓަށް އެޕްލައިކުރުމަށް “ވައިފައި ޕްރޮމޯ ޔޫއެންއެލް” ޖައްސަވާފައި 414 އަށް ފޮނުއްވުމުން ކުރިން 95 ރުފިޔާއަށް ލިބުނު 24 ގަޑިއިރު 47.50 ރުފިޔާއަށް ލިބޭނެއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ވައިފައި ޒޯންގެ ގޮތުގައި 3 ތަނެއްގައި ހޮޓްސްޕޮޓް ދިރާގުން ގާއިމުކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ ކުޅުދުއްފުށީ ދިރާގު އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރާއި ހިކިފިނިފެންމާގެ ގެސްޓްހައުސް ބަޔާއި އަމީގޯ ކެފޭއެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355