twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
13th December 2019

އުރީދޫއިން ‘ޑެއިލީ އަންލިމިޓެޑް 15’ އެޑްއޯންސް އިތުރު ފައިދާތަކާއެކު ތައާރަފްކޮށްފި

Apr 2, 2015

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން އިއްޔެ ޑެއިލީ އަންލިމިޓެޑް 51 އެޑްއޯންސްގެ ޚިދުމަތް އިތުރު ފައިދާތަކާއެކު ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ފުރިހަމަކަމާއެކު ތައާރަފްކުރެވުނު ލިވްއަންލިމިޓެޑް އެޑްއޯންސް މެދުވެރިކޮށް ލިބިގެންދާނެ ގިނަގުނަ ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި، އަންލިމިޓެޑް ކޯލްސް، ހިލޭ އެސްއެމްއެސް އަދި އެމްއެމްއެސް، އަދި އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ލޯކަލް ކޯލް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެ އެވެ.

އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް މިޑެއިލީ އެޑްއޯން އެންމެ 15ރުފިޔާއަށް އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ.

އުރީދޫއިން ބުނީ މިޑެއިލީ އެޑްއޯން މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލޯކަލް އެހެން ނެޓްވޯކުގެ ނަންބަރުތަކަށް މިނެޓަކަށް އެންމެ 99ލާރީގެ ރޭޓުގައި ގުޅާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި އުރީދޫ ހުރިހާ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް މިއެޑްއޯންސް ފަސޭހަކަމާއެކު #929* އަށް ޑައިލްކުރައްވައިގެން ނެންގެވޭ އިރު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހުންނަ އުރީދޫ ރީޓެއިލް ފިހާރަތަކުން ލިވްއަންލިނިޓެޑް ރާސްޓަސް މެދުވެރިކޮށް ހިދުމަތް ނެގޭނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355