twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
23rd January 2020

ބީއެމްއެލްއިން ފަސޭހައިން ފައިސާ ނެގޭ “ކޭޝްބެކް” ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި

Aug 5, 2015

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހައިން ފައިސާ ނެގޭ “ކޭޝްބެކް” ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ތައާރަފްކުރި ހިދުމަތާއެކު ކަސްޓަމަރުން ބީއެމްއެލް އިން ދޫކުރާ ޑެބިޓް ކާޑުތައް މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރިކުރާއިރު ބިލްގެ 15 އިންސައްތަ ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ނެގޭނެކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުންޏެވެ.

“މިސާލަކަށް، ކަސްޓަމަރަކު ބީއެމްއެލް އިން ދޫކޮށްފައިވާ ޑެބިޓް ކާޑެއް ބޭނުންކޮށްގެން 1000 ރުފިޔާ ގެ ވިޔަފާރިއެއްކޮށް، ފައިސާ ދައްކަމުން އެދުނީ އެ ކުރި ވިޔަފާރީގެ 15 އިންސައްތަ ކަމަށްވާ 150 ރުފިޔާ ކޭޝްބެކްގެ ގޮތުގައި ނަގަން؛ މިގޮތުން ކަސްޓަމަރުގެ އެކައުންޓުން ޖުމްލަ 1150 ރުފިޔާ ކެނޑުމަށްފަހު ކަސްޓަމަރަށް ވިޔަފާރިކުރި ތަކެއްޗާއެކު 150 ރުފިޔާ ލިބޭނެ” ބީއެމްއެލް އިން ބުންޏެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ އެ ހިދުމަތަށް އެއްވެސް އަގެއް ނުނަގާނެ ކަމަށާއި ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓުން ކެނޑޭނީ ހަމައެކަނި ކުރި ވިޔަފާރީގެ އަދަދާ ކޭޝްބެކްގެ ގޮތުގައި ނަގަން އެދޭ އަދަދު ކަމަށެވެ.

“ބީއެމްއެލް ކޭޝްބެކްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވިޔަފާރިކުރާއިރުވެސް ފަސޭހައިން ކުދި އަދަދުގެ ފައިސާނެގޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން” ބީއެމްއެލްގެ ރީޓޭލް ބޭންކިންގް ޑައިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބީއެމްއެލް ކޭޝްބެކްގެ ޚިދުމަތް މިވަގުތު ލިބެމުންދަނީ އަގޯރާ، ލެ ކިއުޓް، ރެޑްވޭވް، ފްރީ ގާއިޒް، ގާއިޒް 2000، ލެކިއުޓް، ލެކިއުޓް އިލެކްޓްރޯނިކްސް، ސްމާޓް ފޯންސް، ސްމާޓް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އަދި ސޮނީ ސްޕޯޓްސްގެ ފިހާރަތަކުންނެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރު ފިހާރަތަކުން އެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުންޏެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355