twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
21st May 2019

މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ސައިޓް ބައްލަވާލައްވައިފި

Feb 8, 2019

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ސައިޓް ބައްލަވާލައްވައިފި އެެވެ. މިއަދު ހެނދުނު މިނިސްޓަރުގެ އަރިހުގައި ކައުންސިލް މެމްބަރު ވަނީ އެއާޕޯޓް ސައިޓަށް ޒިޔާރާތްކުރައްވާފަ އެވެ.

އެއާޕޯޓް ސައިޓް ބައްލަވާލެއްވުމަށްފަހު ދެން މިނިސްޓަރު ވަޑައިގެންނެވީ ވެލިގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ތަރައްގީކުރާ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތަށް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށްށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވަނީ ރޭ ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް ފަތުރުވެރިކަން ކުޅުދުއްފުށި އަދި ހދ ގައި ކުރިއަރުވަން ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވައި ހިޔާލު ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ.

ތިލަދުންމައްޗަށް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހއ ދިއްދޫ އަދި ކެލާ އަށެވެ. މިނިސްޓަރު ވަނީ އިއްޔެ ހަނިމާދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވާފަ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355