twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
20th June 2019
 

ރައީސް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

ރައީސް ސޯލިޙް މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން.
ރައީސް ސޯލިޙް މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން.
ރައީސް ސޯލިޙް މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން.
ރައީސް ސޯލިޙް މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން.
ރައީސް ސޯލިޙް މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން.
ރައީސް ސޯލިޙް މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން.
ރައީސް ސޯލިޙް މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން.
ރައީސް ސޯލިޙް މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން.
ރައީސް ސޯލިޙް މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން.
ރައީސް ސޯލިޙް މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355