twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
23rd July 2019

ރެސިޕީ: ގަބުޅި ބޯކިބާ

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް
May 13, 2019

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • 2 ޖޯޑު ގާނާފަ ހުރި ގަބުޅި
  • 2/1 1 ޖޯޑު ހަކުރު
  • 1 ޖޯޑު ފުއް
  • 2 ސައިސަމުސާ ރޯޒް ވޯޓާރ
  • 3 ސައިސަމުސާ ފެން
  • 3 ބިސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

އަވަން 300 ޑިގްރީގައި ޖައްސާ ރެޑީކޮށްލާށެވެ. މިކްޗަރަށް ހަކުރު ކޮޅު އަޅާ މުގުރާލާށެވެ. ހަކުރުކޮޅު ހިމުންވުމުން ބިސް އަޅާ ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލުމަށްފަު ގަބުޅި، ފުއް، ރޯޒް ވޯޓާ އަދި ފެން އަޅާ ރަނގަޅަށް ގިރާލުމަށް ފަހު ޓްރޭއަށް އަޅާ 45 މިނެޓް ވަންދެން ފިހެލާށެވެ. ފިހެވުމުން 10 – 15 މިނެޓް ހިހޫ ކޮށްލަން ބަހައްޓާށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355