twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
23rd July 2019

ރެސިޕީ: އޯރިއޯ މިލްކްޝޭކް

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް
May 14, 2019

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • 8 އޯރިއޯ ބިސްކޯދު
  • 4/1 ޖޯޑު ޗޮކްލެޓް ސިރަޕް
  • 4 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އައިސްކްރީމް
  • 50-100 މލ މިލްކް
  • އައިސްކިއުބް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

އޯރިއޯ ބިސްކޯދު، އައިސްކިއުބް، އަދި އައިސްކްރީމް މިކްސްޗަރަށް އަޅާ ރަނގަޅަށް ގިރާލުމަށްފަހު ޗޮކްލެޓް ސިރަޕް ކޮޅު އަޅާލާފައި އަނެއްކާވެސް ގިރާލާށެވެ. ބޭނުންވާ ވަރަށް އޮލަވަންދެން ގިރާލެވުނީމައި އެހުރީ އޯރިއޯ މިލްކްޝޭކް ތައްޔާރުވެފައެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355