twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
22nd November 2019

ރެސިޕީ: އަލުވި ކުޅި ބޯކިބާ

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް
May 19, 2019
1

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 • 500ގ އަލުވި
 • 1 މަސްދަޅު
 • 1 ލުނބޯ ( ނުވަތަ ބޭނުންވަރަކަށް )
 • 1 ގިތެޔޮ މިރުސް( ކުޅި ކުރަން ބޭނުންވަރަކަށް )
 • 2 ފިޔާ
 • 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އިނގުރު ލޮނުމެދު ޕޭސްޓް
 • 2 ހިކަނދިފަތް
 • 2 ބިސް
 • 2/1 ޖޯޑު ކާށި ހުނި
 • 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ތެޔޮ
 • ½ މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އަޖިނަމޮޓޯ ( ބޭނުން ނަމަ )
 • ރަހަލާވަރަށް ލޮނު

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

އަލުވި ގާނާލާށެވެ. އަދި ތެޔޮފޮދު ހޫނުކޮށް އަލުވި ކޮޅު ވަޅޯކޮށްލާށެވެ. އޭގެ ފަހުގައި މަސް، ފިޔާ، މިރުސް، ލޮނުމެދު އިނގުރުޕޭސްޓް، ލުނބޯހުތް، ހިކަނދިފަތް، އަޖިނަމޮޓޯ އަދި ލޮނު ކޮޅު އަޅާ ރަނގަޅަށް މޮޑެލާށެވެ. އަދި ހުނި ކޮޅު އެއްކޮށްލުމަށްފަހު މޮޑެލާފައި އަލުވިކޮޅު ވެސް ރަނގަށް އެއްކޮށްލުމަށްފަހު މޮޑެލާފައި ބިސް އެއްކޮށްލާށެވެ. އަދި ރަނގަޅަށް މޮޑެލުމަށްފަހު ފިހެލާށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355