twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
17th February 2020

ރެސިޕީ: އެގް އެންޑް ޗީސް ސޭންޑްވިޗް

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް
May 23, 2019

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 • 1 ޕާން
 • 1 މަސްދަޅު
 • 2 ފިޔާ ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި )
 • 1 ސައި ސަމުސާ ތެޅިމިރުސް
 • 1 ސައިސަމުސާ އަސޭމިރުސް
 • 2/1 ސައިސަމުސާ ގިތެޔޮމިރުސް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި )
 • 3 ސައި ސަމުސާ މަޔޮނައިސް
 • 6 ބިސް ( ކައްކާފައި ކުދިކޮށް ކޮށާފައި )
 • 2 ސައި ސަމުސާ ލުނބޯ ހުތް
 • ރަހަލާވަރު ލޮނުކޮޅެއް
 • ބަޓަރ ކޮޅެއް
 • 20 ފޮތި ސްލައިޑް ޗީޒް

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް:

ތައްޓަކަށް ކޮށާފައި ހުރި ފިޔާކޮޅު އަޅާ ލުނބޯހުތް ހުތާއެކު ރަނގަޅަށް މޮޑެލާށެވެ. އެއަށްފަހު މިރުސް، މަސް، އަސޭމިރުސް، ތެޅިމިރުސް، މަޔޮނައިސް އަދި ރަހަލާވަރު ލޮނުކޮޅެއް އަޅާ ރަނގަޅަށް މޮޑެލާށެވެ. ދެން ކައްކާ ކޮށާފައި ހުރި ބިސްކޮޅުއަޅާ ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

ޕާން ފޮތިތަކުގައި ބާޓާރ ހާކާލާށެވެ. އަދި އެއްފޮތި މައްޗަށް މޮޑުނު މަސްގަޑުން މަސްކޮޅެއް އަޅާ ސަމުސަލަކުން ރަނގަޅަށް އެއްވަރުކޮށްލުމަށްފަހު މަތީގައި ސްލައިޑް ޗީސް ފޮތި ބާއްވާލާފައި އަނެއް ޕާން ޕޮތިވެސް މަތީގައި ބާއްވާލާފައި ބަޓަރުކޮޅު ވިރެންދެން ދެފުށް ކުޑަކޮށް ޗޮކްލެޓް ކުލަ އަރަންދެން ފިހެލާލާށެވެ. ނުވަތަ ހޫނު ކޮށްލާށެވެ. ރަނގަޅަށް ފިހެވުމުން ސޭންޑްވިޗް ގޮތަށް ޕާންފޮތި ކަފާލާށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355