twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
23rd January 2020

ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަހަރު ހަތަރު މިސްކިތެއްގައި ދަމުނަމާދު ކުރާނެ: ކައުންސިލް

އިބްރާހިމް ހަމީދު
May 24, 2019
1

ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަތަރު މިސްކިތެއްގައި މިއަހަރު ދަމުނަމާދު ކުރެވޭނެކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހު ދިހާގައި ދަމު ނަމާދުކުރުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަތަރު މިސްކިތެއްގެ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

" ކުޅުދުއްފުށީ ގައި ދަމުނަމާދު ކުރެވޭ މިސްކިތްތަކަކީ ހަޟާރަތު މިސްކިތާއި ހަސަނާތު މިސްކިތާއި ޖަމާއަތު މިސްކިތާއި ފިރުދައުސް މިސްކިތުގެ މިއަހަރު ދަމުނަމާދު ކުރެވޭނެ." ރައީސް އަބްދުއްލަތީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހުދިހާގެ ޖަމާއަތުގައި ދަމުނަމާދު ކުރުން ފެށިގެން ދާނީ މާދަމާ ރޭ މެންދަމު 2:00 ގައެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355