twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
24th August 2019

ރެސިޕީ: ބަނބުކެޔޮ ބޮނޑިބަތް

ޚަދީޖާ އާދަމް
May 27, 2019

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • 2 ޖޯޑު ބަނބުކެޔޮ ( ކުދިކޮށް ކޮށާފަ)
  • 2 ޖޯޑު ހަކުރު
  • 10 ޖޯޑު ފެން
  • 1 ޖޯޑު ބޯކިރު

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ފުރަތަމަ ތެއްޔަކަށް ފެން އަޅާ އުދުން މައްޗަށް އުދާށެވެ. ފެން ކެކިގަތުމުން ބަނބުކެޔޮ އަޅާ މެދު ގިނީގައި ކައްކާށެވެ. ބަނބުކެޔޮ އެއްކޮށް މަޑުވުމުން ވަކިން ފެންތައް އޮއްސާލުމަށްފަހު ބަނބުކެޔޮކޮޅު ތެރެއަށް ހަކުރުކޮޅުއަޅާ ވިރެންދެން ކައްކާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ކިރުކޮޅު އަޅާ މަޑު ގިނީގައި ދެ މިނެޓް ކައްކާ ލުމަށްފަހު އުނދުން ނިއްވާލާށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355